Van het bestuur: terugkoppeling Algemene Ledenvergadering

Bericht van het bestuur
Aan alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden

Betreft: terugkoppeling Algemene Ledenvergadering

Op 11 oktober 2016 vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Tijdens dit overleg kwamen in een paar uur tijd een groot aantal punten voorbij waar het bestuur verantwoording over aflegde. Ook werd hier en daar nieuw beleid aangestipt. Onder andere werd gesproken over Sportclub Deventer als een snel groeiende club met bijbehorende kansen en bedreigingen. Denk aan de velden en kleedkamers die nodig zijn en aan de vraag naar veel meer vrijwilligers die zich inzetten op kleine taken. Ook de communicatie moet beter en hiervoor is een nieuw digitaal systeem aangeschaft ‘All United’, dat de komende maanden wordt geïmplementeerd. Het doel is dat de communicatie tussen leden en tussen commissies en leden hierdoor sterk gaat verbeteren. Verder zijn er  plannen om alle vrijwilligers die met jeugd werken een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te laten aanvragen.

Een belangrijk doel voor 2017 is het aanpassen van onze statuten. Er staan nu veel details in. We willen de statuten inkorten en deze aanvullen met een huishoudelijk reglement dat makkelijker aangepast kan worden. De nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement zullen op de ALV van 2017 aan de leden worden voorgelegd ter instemming. Het bestuur heeft naar aanleiding van de ALV van 11 oktober besloten dat leden wel 2 x per jaar kunnen uitschrijven en overschrijven als lid. Dit vooruitlopend op de aanpassing in de statuten. Het in stemming gebrachte punt dat minder dan 50 leden aanwezig kunnen zijn om statuten te kunnen aanpassen, wordt door het bestuur weer ingetrokken. Dit naar aanleiding van bezwaren van leden op de ALV.

Een uitgebreid verslag van de ALV 2016 kan worden opgevraagd door een mailtje te sturen naar: secretariaat@sportclubdeventer.nl